Verkiezingsprogramma 2022-2026

Venray is een gemeente om trots op te zijn. Zowel de stedelijke kern als onze mooie dorpen mogen er zijn. Toch zijn er ook nog uitdagingen. We gaan ervoor zorgen dat we ook in de toekomst een prachtige gemeente blijven om te wonen, werken en leven.  In dit document lees je hoe we dat de komende jaren vorm willen geven. Een PDF versie vind je hier. Daarnaast hebben we ook een video gemaakt met de samenvatting.

Dit programma is geheel onafhankelijk geschreven en vastgesteld door de leden van VVD Venray, lokale vrouwen en mannen van verschillende leeftijden, uit onze eigen dorpen en wijken met verschillende expertises en achtergronden.

“Door onze eigen, lokale inwoners”

We zijn het proces begonnen door informatie en ideeën op te halen in gesprekken met inwoners en bij lokale bedrijven en organisaties. Vervolgens hebben we in verschillende bijeenkomsten onze ideeën om Venray nog mooier te maken op papier gezet.

“Voor onze eigen, lokale inwoners”

De gemeente is er op de eerste plaats voor de eigen inwoners. De beste manier om dat te laten zien is door de inwoners beter te betrekken bij de totstandkoming van het beleid en de uitvoering ervan. Daarom willen we vlak naast onze plaatsgenoten staan, ongeacht leeftijd, achtergrond of politieke overtuiging, “Samen voor Venray!”

“Samen voor Venray”

Als lokale VVD onderschrijven we de vijf liberale kernwaarden van de (landelijke) VVD:

 • Vrijheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Verdraagzaamheid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Gelijkwaardigheid van alle mensen
 

Voor ons lokale beleid maken wij soms gebruik van ons landelijke netwerk door kennis te nemen van de expertise bij andere afdelingen van de VVD. Of om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld bij bestuurlijke of politieke uitdagingen die ons zelf raken maar verder gaan dan de gemeentegrens.

Wij hebben heel veel vertrouwen, zin en energie om de doelen uit dit programma te realiseren en we staan klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen in het college.

Namens de leden van VVD Venray,

Wim De Schryver,
lijsttrekker

Ons hoofddoel is een aantrekkelijke en leefbare gemeente waar we trots op kunnen zijn.
Dit bereiken we door een gezond en veilig woonklimaat te creëren voor alle inwoners met voldoende voorzieningen in alle woonkernen.

“aantrekkelijk, leefbaar, gezond en veilig”

We willen dat er volop werkgelegenheid is voor onze inwoners. In diverse sectoren. Om ons goed voor te bereiden op de toekomst willen we niet alleen investeren en vernieuwen in sectoren waar we al sterk in zijn, zoals de agrarische sector en de logistiek, maar ook inzetten op vernieuwende initiatieven in onze regio.

“volop werkgelegenheid en voorzieningen”

Daarvoor is een goed vestigingsklimaat essentieel. De gemeente moet aantrekkelijk zijn en blijven voor bedrijven. Grote bedrijven die bijdragen aan de duurzame bedrijvenmix in de regio zijn meer dan welkom. Maar ook de jonge ondernemer die een bedrijf wil starten zullen we aanmoedigen en ondersteunen.

Goede samenwerking met andere gemeenten, provinciale en landelijke overheden is essentieel. Dit mag echter niet ten koste gaan van de regie en de verantwoordelijkheid van de gemeente om te blijven handelen in het algemeen belang van alle inwoners van de gemeente.

Leven

We zijn er voor alle inwoners van de gemeente Venray. Vanuit onze kernwaarden sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid willen we dat iedereen de kans krijgt om mee te doen en discriminatie tegengaan. We zorgen er daarom voor dat iedereen gelijke kansen heeft en niemand buiten de boot valt.  

Het voorzieningenniveau in onze gemeente bepaalt voor een belangrijk deel hoe aantrekkelijk het leven in onze gemeente is.

Onze gemeente biedt verschillende voorzieningen:

 • Maatschappelijke voorzieningen, zoals buurthuizen, bibliotheek, horeca en het winkelbestand.
 • Voorzieningen voor ouderen en jongeren.
 • Onderwijsvoorzieningen zoals basisscholen en beroepsonderwijs
 • Zorgvoorzieningen, zoals GGZ, ambulance, ziekenhuis en huisartsenpost.
 • Veiligheidsvoorzieningen zoals brandweer en politie.
 • Vervoersvoorzieningen: openbaar vervoer en een goed wegennetwerk voor de fiets en voor de auto
 • Internet, Wifi en glasvezel
 • Sportvoorzieningen, verenigingen en sportaccommodaties
 • Culturele voorzieningen, schouwburg, muziek- en dansverenigingen, historisch erfgoed
 • Groene voorzieningen, zoals natuur en recreatie.
 • Subsidies
 

Voor alle kernen maken we de keuze over het niveau van voorzieningen dat we willen en kunnen handhaven. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is de vraag welke voorzieningen bewoners in hun buurt of wijk willen en/of moeten hebben.

Nabijgelegen kernen, binnen en buiten de gemeente, hebben ook goede voorzieningen en de afstand is gering. Goed en goedkoop vervoer kan daarom in sommige gevallen een alternatief bieden voor het behouden of creëren van eigen voorzieningen.

De gemeente heeft niet overal zelfstandig wat over te vertellen. Vaak is zij afhankelijk van andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan de huisartsenpost of gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten, zoals de Veiligheidsregio. Toch speelt de gemeente ook in deze situaties een rol als het gaat om het vertegenwoordigen van de belangen van de inwoners. We willen dat de gemeente in deze situaties een proactieve rol gaat aannemen. Dat betekent dat wij van het College verwachten dat zij actief invloed uitoefenen om het belang van Venray te dienen.

De gemeente is transparant over het subsidiebeleid en zal regelmatig rapporteren over de besteding van subsidies. We zijn tegen subsidies waar geen verantwoording tegenover staat, zoals de subsidie voor geestelijke bedienaren. We willen deze afschaffen.

Een goede gezondheid is het kostbaarste bezit van elk mens en elke samenleving. We vinden toegankelijke zorg voor jong en oud van essentieel belang. Gezondheidszorg dient voor iedereen op maat en optimaal voorhanden te zijn.

We gaan uit van de eigen kracht van de inwoners. Eerst kijk je naar wat er wél (nog) kan. Is er toch hulp nodig, dan ondersteunt het eigen sociale netwerk, zoals familie, vrienden en kennissen. In veel gevallen kan de benodigde zorg door iemand uit dit persoonlijke, vertrouwde netwerk worden verleend. Wij zijn ook erg trots op alle mantelzorgers in onze gemeente. Zij verdienen ondersteuning waar nodig.

In een gemeente als Venray is de nabijheid van een ziekenhuis op hoog niveau een basisvoorziening. We vinden dat de gemeente van meet af aan inhoudelijk betrokken moet zijn bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen voor het ziekenhuis en de daarin geplande voorzieningen. 

Voorkomen is beter dan genezen.
We zijn groot voorstander van het versterken van het voorliggend veld: preventie en eerst een beroep doen op zelfredzaamheid met behulp van de sociale omgeving. Hierdoor worden de zorgkosten gereduceerd. Bovendien zijn de wachtlijsten minder lang, omdat bepaalde problemen al sneller door het voorliggend veld worden opgelost. Als het eigen netwerk of het voorliggend veld een zorgvraag niet kan beantwoorden, dan moet het duidelijk zijn waar je terecht kan bij de gemeente. We willen dat de gemeente investeert in het optimaal toegankelijk maken van de zorg voor iedereen. Toegankelijkheid heeft veel met bereikbaarheid te maken.

Ook pleiten we ervoor dat één hulpverlener samen met het gezin één plan uitschrijft om problemen op te lossen. Dit zorgt voor een efficiënte en doelgerichte aanpak. 

Mensen die niet op eigen kracht verder kunnen, mogen rekenen op maatwerk waarmee ze worden ondersteund. Door een persoonlijk gesprek aan te gaan weet de hulpverlener concreter hoe de hulpvraag luidt.

Speciale aandacht willen we geven aan eenzaamheid. Ouderen, maar ook jonge mensen die een klein netwerk hebben, kunnen zich eenzaam voelen, ook al is dat niet altijd duidelijk zichtbaar. We willen dat initiatieven vanuit onze inwoners of verenigingen door de gemeente worden gefaciliteerd om dit tegen te gaan. We zien een belangrijke rol voor het sociaal werk om samen met scholen, GGD, andere organisaties en inwoners aan de slag gaan.

Ook kunnen we een toename van het aantal thuiswonenden met dementie verwachten. Volgens Alzheimer Nederland krijgt 1 op de 5 Nederlanders last van een bepaalde vorm van dementie. Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen. Voor henzelf en voor de partner of andere mantelzorger. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat dit kan, met de juiste zorg en ondersteuning. Denk aan huishoudelijke hulp, dagactiviteiten en hulpmiddelen in huis. 

Meedoen in de samenleving staat bij ons hoog in het vaandel.
Mensen met een beperking zijn gelijkwaardig en moeten ook zo worden bejegend. We willen investeren in toegankelijkheid voor mensen met een fysieke, psychische, auditieve of visuele beperking en ondersteunt initiatieven om de kernen in onze gemeente gastvrij en toegankelijk te maken.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we     ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken.

We willen bedrijven faciliteren /stimuleren om mensen met (geestelijke) beperking in dienst te nemen. Ook bij verenigingen en andere organisaties wordt inclusie gestimuleerd.

Statushouders moeten door de gemeente actief worden gefaciliteerd in het vinden van werk. Dit doen we samen met bedrijven door stages en scholing. Werk biedt een goed startpunt voor integratie, stabiliteit en een gelukkige (door)start van het leven. We willen voorkomen dat statushouders automatisch de bijstand inrollen.

Werk moet lonen. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, moet dat financieel merkbaar zijn. De landelijke overheid is verantwoordelijk voor een goede balans tussen uitkeringsniveau, minimumloon en diverse regelingen. Het is niet aan het gemeentebestuur om op lokaal niveau eigen voorzieningen te creëren waardoor de prikkel om te werken kleiner wordt en de zogenoemde armoedeval erger wordt gemaakt.

Iedereen die kan werken, werkt wat ons betreft. Wij denken niet in termen van oud, jong of gehandicapt. De beste sociale voorziening en de beste uitweg uit de armoede is een betaalde baan. Wij voelen ons daarnaast verantwoordelijk voor onze kwetsbare burgers.
Wie niet kan werken verdient ondersteuning in de vorm van een uitkering. Voor het ontvangen van een uitkering mag de gemeente een tegenprestatie verwachten.

Laaggeletterdheid kan belemmerend werken om te kunnen participeren in de samenleving en het vinden van een baan. Daarom willen wij dat mensen die een bijstandsuitkering aanvragen worden gescreend op laaggeletterdheid. Indien nodig krijgen zij hulp bij scholing.

Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of weigert een tegenprestatie te verrichten, verliest zijn of haar uitkering. Onterecht betaalde uitkeringen worden teruggevorderd boven op de boete die wordt opgelegd. Fraude met uitkeringen wordt te allen tijde vervolgd. 

De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we in de toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, niet door een computer.

Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan.

Ook in onze gemeente krijgen we de komende jaren te maken met vergrijzing (mensen worden steeds ouder) en ontgroening (het aantal jonge mensen wordt in verhouding steeds minder). Zorg voor deze groeiende groep ouderen moet in onze gemeente goed geregeld blijven: met mobiliteit en tal van activiteiten.

We steunen het plan van twaalf landelijke zorgpartijen “Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg” waarin ze pleiten voor een radicale focus op de behoefte van de oudere en zijn omgeving, met veel oog voor kwaliteit van leven en voor preventie om gezondheid te behouden en te versterken en ziekte te voorkomen. Daarbij staan de oudere mens en diens naaste centraal en vormen zij het uitgangspunt voor een zorgsysteem dat hen dynamisch ondersteunt.

Het plan roept op tot een samenhangende aanpak en samenwerking vanuit de verschillende stelsels. We vinden dat de gemeente daarom de samenwerking met andere betrokken partijen moet opzoeken om deze samenhang te realiseren. We pleiten daarom voor de ontwikkeling van een gemeentelijk meerjarenplan ouderenhuisvesting en een gemeentelijk plan houdbare ouderenzorg, zoals ook aangegeven door de Raad van Ouderen in Nederland.

Jongeren hebben de toekomst en zij verdienen een prominente plek in de gemeente. Jongeren moeten actief betrokken worden in het beleid van de gemeente. We geloven in organisatiekracht en de ondernemingsgeest van onze eigen jeugd en wil die ondersteunen en stimuleren. Praat niet alleen over de jeugd, maar juist met de jeugd. Zij zijn immers de direct belanghebbenden en bezitters van de toekomst.

We willen dat er voldoende vitale jeugdhonken en buurtcentra zijn voor jongeren, zodat zij zich niet alleen hoeven te vermaken in de openbare ruimte met alle overlast van dien. Deze centra moeten wel voorzien in een behoefte bij de jeugd en vitaal worden gehouden door dezelfde jeugd. De organisatie en exploitatie van jeugdcentra en -honken vindt daarom door de jongeren en hun ouders zelf plaats, waarbij de gemeente een ondersteunende en/of faciliterende rol speelt.

Wij zijn voorstander van grote speeltuinen met een grote variëteit aan speelvoorzieningen.

Er moeten voldoende onderwijs-, cultuur- (onder meer dans en muziek), sportvoorzieningen en uitgaansmogelijkheden voor de jeugd en jongeren zijn. We vinden dat er voor jongeren die in de regio ook hun vervolgopleiding willen volgen, een zo breed mogelijk pakket aan onderwijsmogelijkheden aanwezig moet zijn.

We willen ervoor zorgen dat er voor jongeren die tijdens en/of na hun studie graag in één van onze woonkernen zelfstandig willen (blijven) wonen voldoende huisvestingsmogelijkheden moeten zijn. Het is belangrijk om jongeren aan de gemeente te binden. Jonge ondernemers moeten door de gemeente gestimuleerd en ondersteund worden bij de realisatie van hun plannen en ambities.

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen. We vinden dat ouders in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor een goede opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Als de ouders dit onvoldoende doen of niet kunnen dient de gemeente in het belang van het kind voor ondersteuning te zorgen.

Als ouders en kinderen een probleem hebben wat ze niet zelf kunnen oplossen, moeten ze hulp krijgen van jeugdzorg. We vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin zoekt naar de beste oplossing voor zorg op maat. 

Wanneer een gezin of een kind aangewezen is op jeugdzorg dienen wachttijden zo kort mogelijk te zijn, in acute gevallen dient hulp binnen 24 uur beschikbaar te zijn, maar ook in minder urgente situaties kunnen te lange wachtlijsten leiden tot verslechtering van de situatie. Naast het meten en behalen van wachttijdnormen dienen onze zorgaanbieders de wachttijd overbrugbaar te maken door overbruggingshulp en of wachttijdbemiddeling.

Wij vinden dat de gemeente in de jeugdzorg preventief moet handelen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen we dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

Onze gemeente moet passend en kwalitatief goed onderwijs bieden dat voorziet in de behoeftes van leerlingen/studenten en hun ouders.

Wij willen dat basisscholen goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders, er moeten goede mogelijkheden zijn om kinderen met de fiets of de auto af te zetten bij de scholen.

Het doel in de kleinere kernen is dat scholen in stand worden gehouden om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Dat kan door:

 • Het stimuleren van het IKC-concept (Integrale Kind Centra) op de scholen door integratie met andere kind voorzieningen zoals sport, cultuur, opvang en zorg
 • Het bevorderen van naschoolse activiteiten op de scholen zoals muziek en sport.
 

In de kern van Venray speelt andere problematiek, zoals segregatie bij basisscholen. IKC’s leiden daar mogelijk juist tot verdere segregatie en kunnen ook beperkend werken in de keuzevrijheid. Daarom willen we, samen met de scholen en de andere partijen die zorg en vrijetijdsbesteding aan kinderen bieden, deze segregatie tegengaan en werken aan meer gemengde scholen en andere kind voorzieningen.

De middelbare schoolvoorziening in Venray het Raayland moet kwalitatief uitstekend onderwijs bieden zodat leerlingen uit de regio hier onderwijs willen genieten.

De gemeente moet activiteiten stimuleren en faciliteren zoals Kies Techniek maar bv. ook Banenmarkten (dat kan ook voor bijbanen voor scholieren/ studenten).

We willen een ruimer aanbod aan middelbaar en hoger beroepsonderwijs in de regio. Denk aan samenwerking met of uitbreiding van Brightland Campus met HAS, Fontys en hogeschool Maastricht.

Het onderwijs dient vooral gericht te zijn op een brede maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. Onderdeel daarvan is de verkenning van de beroepsmogelijkheden. We vinden dat daarvoor de gemeente, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven intensief moeten samenwerken. Scholen en opleidingen in de regio moeten gestimuleerd worden om leerlingen bij te staan bij het vinden van stageplekken bij bedrijven in onze gemeente. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door ook stageplaatsen beschikbaar te stellen.

Scholen hebben een taak bij vroegtijdige signalering van o.a. pestgedrag, huiselijk geweld, radicalisering en loverboys. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor een goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Er dient een gemeentelijk meldpunt te komen waar onderwijsinstellingen met eventuele zorgen hieromtrent terecht kunnen.

Sporten is van groot maatschappelijk belang en investeren in sport is investeren in de toekomst. Sport en beweging is goed voor je gezondheid. Door te sporten komen we elkaar tegen, ontstaan er nieuwe vriendschappen en dagen we elkaar uit. Het verbindt om iedere week samen te gaan voor de winst of de favoriete club aan te moedigen. Sport brengt ons samen.

We zullen de belangrijke maatschappelijke rol die sportverenigingen binnen de wijk of het dorp hebben uitbouwen, stimuleren en ondersteunen. We willen dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.

We willen dat de gemeente helpt om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Wij vinden dat de gemeente breedtesport en sport voor mensen met een beperking moet stimuleren door middel van subsidies. Wij hanteren daarbij de norm: “gelijke monniken, gelijke kappen” met als uitgangspunt dat de capaciteit van sportverenigingen aansluit bij de sportvraag in het dorp of de wijk.

We vinden het geen kerntaak van de gemeente om sport-, culturele- of andere accommodaties in eigendom te hebben, te beheren, of te verhuren.

Deze taak legt de gemeente neer bij door burgerinitiatieven tot stand gekomen stichtingen (Right to Challenge principe), waardoor de regie over het in stand houden en gebruiken van accommodaties dicht bij de gebruikers ligt. Daarbij worden accommodaties zo veel mogelijk multifunctioneel ingericht, zodat deze voor diverse sporten of activiteiten geschikt zijn.

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie. Cultuur in de gemeente Venray is van iedereen. Voor ons zijn daarin het behoud van erfgoed en cultuuronderwijs erg belangrijk. Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. We willen dat ieder kind op de basisschool cultuureducatie krijgt.

Dat laatste is ook essentieel voor de continuïteit van onze verenigingen: In onze gemeente kennen we al generaties lang bruisende cultuurverenigingen, denk aan onze harmonieën en fanfares, schutterijen en zangkoren, dansscholen en toneelgroepen. Toch heeft deze sector het de laatste jaren niet makkelijk. Corona deed daar nog een schepje bovenop. Deze verenigingen vervullen een belangrijke verbindende rol in onze samenleving, ze bouwen bruggen tussen generaties en bevolkingsgroepen. Daarom verdienen de verenigingen en de professionals waarop ze leunen, onze steun.

Voor ons staat daarom als een paal boven water dat subsidies voor kunst en cultuur nuttig en nodig zijn. Wel vinden we dat cultureel ondernemerschap en zelfredzaamheid voorop moeten te staan. We willen daarom dat aan subsidies prestatie- en verantwoordingseisen worden gesteld. Van gesubsidieerde culturele instellingen verwachten we dat ze zelf ook actief zoeken naar andere bronnen van financiering, bijvoorbeeld door het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen, zowel binnen de gemeente als in de regio.

We willen bijzondere aandacht voor culturele evenementen. We streven een actief cultuurbeleid na dat gericht is op het behoud van bestaande culturele evenementen (zoals de Vastelaovend, Schijt aan de grens en Jera on Air) maar dat ook ruimte biedt aan nieuwe initiatieven. We willen niet alleen aandacht voor de grotere evenementen in het centrum van Venray, maar ook voor de kleinere activiteiten in de wijken en de dorpen waar een groot deel van de samenleving aan meedoet. Voor ons is het belangrijk dat het ondernemerschap in de cultuursector meer wordt gestimuleerd en de regeldruk vanuit de gemeente wordt verminderd. De vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een (digitaal) evenementenloket.

In Venray kennen we een aantal belangrijke culturele voorzieningen zoals de schouwburg, het museum, de bibliotheek en het Odapark. Ook hier geldt dat we als gemeente een ondersteunende en faciliterende rol hebben en het ondernemen overlaten aan de diverse instellingen zelf. Wij geloven in de kracht van het eigen initiatief van onze inwoners.

Karakteristieke panden, mooie monumenten en kerken bepalen het aanzicht, karakter en de sfeer van onze kernen. Erfgoed verdient het beschermd en gekoesterd te worden, maar ook onderdeel uit te blijven maken van onze huidige en moderne samenleving. De VVD staat daarom open voor initiatieven waarbij oude panden, kerken en monumenten nieuw leven ingeblazen wordt. Wij vinden dat herbestemming van erfgoed ook ten behoeve van woningbouw mogelijk kan zijn.
Het is niet de taak van de gemeente om particuliere- en/of bedrijfspanden zelf op te kopen en/of op te knappen met het belastinggeld van de inwoners.

Wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. We willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

Bij ons is het credo al jarenlang: bouwen, bouwen, bouwen.

We vinden het een goed idee dat een nieuw regieteam woningbouw in al onze woonkernen gaat bevorderen. Voor de kom Venray is het huidige “snipperwerk” echter absoluut onvoldoende. Gezien de hoeveelheid woningen die op de middellange termijn gerealiseerd moet worden is het noodzakelijk dat er nú gestart wordt met het zoeken naar en het ontwikkelen van een nieuwe wijk in de gemeente Venray.

Deze wijk heeft een sterke focus op starterswoningen, omdat daar de vraag ligt bij onze woningzoekende burgers. Daarnaast dienen we te zorgen voor variatie in de prijsklasse van woningen in de wijk. Deze mag zich niet exclusief richten op een bepaalde klasse of bevolkingsgroep.

De markt staat te trappelen om nieuwe projecten te ontwikkelen maar de gemeente houdt snelle voortgang vanwege onderbezetting en stroperige processen tegen. Zorg dat je als gemeente niet langer de bottleneck bent, maar de katalysator wordt voor nieuwe initiatieven.

Karakteristieke bouwstijlen willen we koesteren. Te vaak is in het verleden blind gekozen voor eenvormige nieuwbouw. Gelukkig is er nog veel moois over. Dat willen we behouden en waar panden vervangen moeten worden, kiezen we voor passende kwaliteit en duurzaamheid. 

De gemeente moet veel meer aandacht besteden aan doorstroming op de woningmarkt en scheef wonen zoveel mogelijk voorkomen. Concreet betekent dit dat er voldoende aanbod komt in doorstroomwoningen, zodat er voor starters goedkopere woningen beschikbaar komen.

Daarnaast willen we zorgen dat er woningen komen die zowel voor starters als voor ouderen geschikt zijn en mogelijkheden bieden om die groepen door elkaar te laten wonen. Dit komt zorg in eigen buurt ten goede en gaat vereenzaming tegen. We gaan aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals tiny houses en kangoeroewoningen. Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde omgeving bij hun kinderen kunnen blijven wonen.

Bij nieuwe uitbreidingen van wijken is plek voor een mix aan prijsklassen om zo ontwikkeling van Villawijken versus Getto’s te voorkomen.

Creatieve initiatieven van bewoners juichen we toe, zoals woonvormen waarbij jongeren tegen een minimale huurprijs in eenzelfde complex wonen als ouderen. Tegenprestatie van jongeren is om de ouderen te helpen met klusjes, etc.

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. We willen probleemloos van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Het is belangrijk dat de mensen die in de gemeente Venray werken en naar school gaan, niet in de file staan.

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in de toegankelijkheid van de woonkernen. Wandelaars willen onbezorgd kunnen lopen. Fietsers willen prettig en veilig door en tussen de dorpen kunnen rijden. Ook over grotere afstanden. Overal in Nederland verschijnen fietssnelwegen. Venray loopt achter. We willen aansluiting zoeken met de fietssnelwegen in Horst aan de Maas en Land van Cuijck. Daarnaast in samenwerking met Deurne of Gemert-Bakel ook met Helmond. Voor de auto is de oost-west verbinding nog steeds ronduit slecht. Samen met provincie en gemeente Deurne willen we meters maken ter verbetering van de Deurneseweg.

 

Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets en scooters. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes.

De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. Het is belangrijk dat het verkeer tussen onze woonkernen probleemloos “verkeert”.

Ook het openbaarvervoer moet voorzien in de behoeften. Met name de verbetering van de Maaslijn laat te lang op zich wachten. We willen hier met andere partners in de regio en de provincie een speerpunt van maken.

We willen dat er voor alle migranten in onze gemeente fatsoenlijke en veilige huisvesting is. Wij zijn tegen het huisvesten van migranten in een gecentraliseerde migrantenwijk omdat het de integratie in de samenleving tegenwerkt. Daarom zullen we bij het ontwikkelen van een woonwijk ook de woonbehoefte van migranten meenemen.

Op dit moment ontbreekt het de gemeente aan zicht op de huisvesting van ongeveer 4000 arbeidsmigranten. Een deel van hen woont onder omstandigheden die wij niet acceptabel vinden. Dat vinden wij een onaanvaardbare situatie. De gemeente moet stoppen met struisvogelpolitiek en starten met een actief beleid rondom de huisvesting van migranten.

Daarom willen wij een projectgroep die binnen 6 maanden in heel de gemeente de situatie in beeld brengt. Onaanvaardbare situaties worden direct beëindigd en woonvoorzieningen die een onvoldoende scoren op bijvoorbeeld veiligheid krijgen een termijn voor aanpassing.

Tegelijk zijn wij positief over de nieuwe huisvestingsinitiatieven die afgelopen jaren gerealiseerd zijn zonder dat daar grote problemen gerezen zijn. Deze positieve ervaringen met nieuwe huisvestingsinitiatieven willen we verder uitbouwen en ondersteunen.

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.
Criminelen moeten hard worden aangepakt. Criminaliteit in welke vorm dan ook past niet in de wijze waarop we met elkaar omgaan. We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is al helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar, bereikbaar en komen op tijd als je ze nodig hebt. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

Wij willen dat de veiligheid in woonwijken, in winkelgebieden, in het verkeer, rondom scholen, in uitgaansgebieden, bij sportvoorzieningen en in werkgebieden gewaarborgd is door een combinatie van een veilige fysieke inrichting en de inzet van handhavers en cameratoezicht.

Wij willen dat in het kader van de veiligheid intensief wordt samengewerkt met onze bedrijven en met onze bewoners. We willen investeren in het “Smile Venray” initiatief voor een veiliger verkeer. We willen ook dat de gemeente bewoners stimuleert om deel te nemen aan Whatsapp- buurtgroepen om zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de buurt. De gemeente biedt de mogelijkheid om ook ongeregeldheden via digitale applicaties te kunnen melden en zorgen voor een snelle reactie op meldingen van bewoners.

We vinden dat onze politiebezetting onder de maat is. De gemeente dringt via de provinciale en landelijke overheden aan op betere bezetting.

We willen het aantal BOA’s uitbreiden. De focus van de nieuwe handhavers moet liggen op de belangrijkste klachten in de wijken zoals verrommeling, overlast en veiligheid.

Ook willen we dat overtredingen streng worden aangepakt. Tegen het illegaal dumpen van afval wordt streng opgetreden. Gebieden waar sprake is van overlast (onder meer door drugs) krijgen extra aandacht.

Een voorbeeld is de zogenaamde “Vergeten Driehoek”. Veel problemen in deze buurt betreffen (gebrek aan) veiligheid zoals de concentratie van straathandel, parkeer- en verkeersproblemen maar zeker ook de ondermijning (waar boven- en onderwereld elkaar raken). Onze stelling is dat wanneer de coffeeshops daar weggaan de negatieve effecten ook verdwijnen en er weer gewerkt kan worden aan een veilige buurt. Dat willen we op de volgende manier realiseren:

 • Dialoog opstarten met andere gemeenten in regio en provincie. De softdrugvoorziening is een gemeente overstijgend probleem en het is daarom volgens ons niet alleen aan de gemeente Venray om op te lossen.
 • Via het “schaars recht” (regelgeving over verdeling van vergunningen die slechts beperkt verkrijgbaar zijn) verplaatsing afdwingen.
 • Verplaatsing naar buiten centrum, of andere gemeente, met Click & collect.
 

We vinden dat onze brandweerdekking ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend onder de maat is. Wij kunnen niet uitleggen dat buurgemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas, 4 of zelfs 5 kazernes hebben en onze gemeente maar één. De gemeente dringt via de veiligheidsregio aan op maatregelen voor een betere dekkingsgraad. Bijvoorbeeld door 24 uurs bezetting van onze kazerne.

We maken ons zorgen over de internetveiligheid. De gemeente dient daarmee richting burgers een stimulerende functie te vervullen bij internetveiligheid. Ook in de lesprogramma’s van onderwijsinstellingen dient meer aandacht besteed te worden aan de digitale veiligheid.

Onze gemeente kenmerkt zich door prachtige natuurgebieden en groene omgevingen.

Wij willen onze natuurgebieden beschermen en behouden. Niet alleen om als gemeente toeristisch aantrekkelijk te zijn, ook en vooral als gezond woon- en leefklimaat voor de burgers van de gemeente met mogelijkheden tot ontspanning en recreatie in hun eigen directe omgeving.

Venray is (gelukkig) een gemeente met veel industriële activiteit en dito potentieel. De ontwikkelruimte die dat vraagt mag niet op gespannen voet staan met het behoud van natuurwaarden. We offeren daarom geen natuur op voor industriële ontwikkelruimte.

We beogen stimulering van biodiversiteit door de inzaai van akkerranden met bloemenmengsels te bevorderen. Dit kan door de gemeente gefaciliteerd worden, en bevordert ook de toeristische waarde en de ‘license to operate’ voor onze land- en tuinbouw.

Langs de verschillende dorpskernen in onze gemeente strekken zich prachtige natuurgebieden uit. Langs de Maas treffen we de schitterende natuur rond Geysteren, Wanssum en Blitterswijck. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de Castenrayse Vennen of de Leunse Paes. Of aan de andere kant van de gemeente zoals de Rouwkuilen bij Ysselsteyn of Zwartwater. Dit zijn voorbeelden van de vele mooie natuurgebieden die we willen koesteren en waar we van mogen genieten. We steunen initiatieven en projecten die de kwaliteit van het buitengebied en de recreatiefuncties versterken.

Ook in de kern van Venray is er ruimte voor de natuur. Het Annapark laat zien dat het combineren van wonen en natuur niet op gespannen voet hoeven te staan.
Vanaf het Loobeek dal strekt zich tot aan de singels het Vlakwaterbos uit. Dit bos heeft een belangrijke ‘groene-longfunctie’ voor Venray en is een prachtig recreatiegebied.
Helaas laat het gemeentebestuur al jaren na om met een deugdelijk plan te komen voor deze groene, Venrayse long. We vinden dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft richting alle belanghebbenden om de draad snel op te pakken. De gemeente heeft een taak om de paden en bosranden en de speel- en trimbaan elementen netjes te onderhouden. De crossbaan bijvoorbeeld is op dit moment erg gevaarlijk en zorgt voor veel ongelukken. Wij steunen een initiatief voor een spettervallei voor de allerkleinsten en natuurlijke elementen zoals een bijenweide en een paddenpoel. Het bos is zeker niet geschikt voor poppodia en grote feesten, maar zolang de rust van zowel de bewoners van het bos als omwonenden niet verstoord worden, is er ruimte voor natuurlijke recreatie.

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven. Want als dat goed gebeurt, wordt de afvalstoffenheffing goedkoper.

We willen het straatbeeld aan laten sluiten bij onze visie. Dat betekent dat de openbare ruimte goed en netjes wordt onderhouden. Venray Bloeit is geen paaltjes met een sticker met “Venray Bloeit” maar een haag of struik als wegafscheiding in plaats van het paaltje. Show, don’t tell. We willen meer groene plekken met bomen en planten in de dorpen en wijken, hoe klein dan ook. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is.

Ook rust is een belangrijke factor voor leefbaarheid. Als er weer meer gevlogen gaat worden van vliegbasis de Peel zal dit zorgen voor meer geluidsoverlast. De gemeente heeft geen invloed op de beslissing of er meer gevlogen mag worden van deze basis.
Wel vinden we dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om deze overlast zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk te voorkomen. De gemeente neemt een proactieve rol in de dialoog met Defensie en zal de samenwerking opzoeken met buurgemeenten die hier ook mee te maken hebben. Op naleving van de afgesproken geluidsnormen moet streng worden gecontroleerd en waar deze worden overschreden zal Defensie naar een oplossing moeten zoeken. Zeker voor de getroffen inwoners. De gemeente neemt het voortouw in de relatie met Defensie en moet toezien op het naleven van de afspraken.

Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Venray een prettige gemeente te zijn. We spannen ons er daarom voor in om het leefklimaat voor onze dieren zo goed mogelijk te maken. Dat betekent onder andere groen en ruimte voor dieren en veilige uitlaatplekken.

In de gemeente is onlangs gekozen voor een nieuw afvalsysteem. Helaas niet voor nascheiding. We zijn van mening dat nascheiding uiteindelijk duurzamer en efficiënter is dan het inzamelsysteem waarvoor nu gekozen wordt. Bovendien is nascheiding veel makkelijker voor de inwoners. Om overlast van ratten en ander ongedierte te voorkomen zijn we voorstander van ondergrondse afvalcontainers.
We willen dat er ook nog stappen gezet worden in de samenwerking van de gemeente met de ASL (AfvalSamenwerkingLimburg) waar de afvalverwerking wordt geregeld. De gemeente moet binnen de ASL pleiten voor innovaties en daar toezien op klantvriendelijke methodes, die mensen begrijpen en waar ze aan willen bijdragen. Een goede service tegen een zo laag mogelijke prijs.

We vinden daarnaast dat ook de huisvuilinzameling in de gemeente klantvriendelijker kan. Zo wordt er momenteel geen rekening gehouden met specifieke situaties zoals kleinbehuisden.
Tenslotte moeten de inwoners goed geïnformeerd worden over hun bijdrage in een juiste inzameling o.a. door het inzetten van afvalcoaches en het in gebruik nemen van de app MijnGemeente. Ook moet de gemeente goede voorlichting geven over innovatie voor bewaarsystemen in de keuken/ berging etc. 
We vinden dat het afvalbeleid geen inkomstenbron van de gemeente mag worden. De vervuiler betaalt, niet meer en niet minder.

Werken

We vinden dat onze gemeente een aantrekkelijke woonplaats moet zijn met voldoende werkgelegenheid die aansluit bij de behoefte van onze inwoners. Daarom is het essentieel dat we mooie lokale en (inter)nationale bedrijven in de gemeente en de directe omgeving hebben en houden.

We pleiten voor bedrijfsmatige diversiteit. In de industrie willen we niet alleen logistiek, maar een gezonde mix met kennis- en maakindustrie.
Ook bij de invulling van industrieterreinen zijn we op zoek naar bedrijven die passende banen opleveren voor de inwoners van onze gemeente. Niet naar maximale vierkante meters of opbrengsten door grondverkopen. Hierbij brengen we in kaart welke behoeftes er leven bij bestaande bedrijven in onze gemeente. Daarnaast voeren we actief beleid om het gewenste type bedrijven binnen te halen.  Op basis van die behoeftes houden we zelf regie hoeveel en welk type nieuw bedrijventerrein ontwikkeld kan worden.

Daarnaast zullen we ook de kleine zelfstandige maximaal faciliteren en ondersteunen, ook als het gaat om het combineren van werken/ondernemen en wonen. Bijvoorbeeld door wonen bij de zaak mogelijk te maken zoals op de Hulst II.  Daarnaast moet er 1 aanspreekpunt bij gemeente zijn die samen met ondernemers aan de slag gaat als bedrijvenmakelaar. Samen kunnen deze op zoek gaan naar passende oplossingen, door bijvoorbeeld ruilen of verhuizing te stimuleren en meer verbinding te zoeken bij de > 2200 bedrijven in de gemeente. Daarbij is het motto minder regels, snellere besluitvorming en hulp en maatwerk voor het MKB. De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.

De economie stopt niet bij de gemeente-, provincie en zelfs landsgrenzen. Nog te veel richt de gemeente zich met name op Venlo. Terwijl ook richting de Boxmeer, Deurne en Eindhoven in Nederland kansen liggen. Uiteraard kijken we ook naar Duitsland. We pleiten daarom om te investeren in economische samenwerking met deze regio’s.

De gemeente stelt zich actief op naar hogere overheden om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren: De Maaslijn en Deurneseweg zijn prioriteiten. Infrastructuur is een basisbehoefte voor ontwikkelingen.

We steunen nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. Initiatieven die gericht zijn op versterking van de economie en het vergroten van werkgelegenheid (passend bij de behoefte van de inwoners van onze gemeente) kunnen rekenen op een positieve houding van onze fractie.

 

Het toerisme willen we stimuleren door verbeterde informatievoorziening over toeristische routes, bezienswaardigheden en andere recreatievoorzieningen in onze kernen en ons buitengebied. Hiervoor willen we samenwerking met bedrijven opzetten en zorgen dat bezoekers van toeristische accommodaties in onze regio deze informatie ontvangen.

Het centrumgebied van Venray is sterk in ontwikkeling en verandert. Het winkelcentrum wordt compacter maar biedt ook plek voor nieuwe soorten speciaalzaken en bedrijvigheid. Horeca en evenementen nemen toe. Die ontwikkeling zien we nu al en wij verwachten dat die ontwikkeling komende jaren verder door zal zetten. Daarmee evolueert de functie van het centrum langzaam van uitsluitend winkelgebied naar een bruisend, compleet en comfortabel ontmoetingsgebied. Daarom zijn we het eens met de insteek dat het centrum Compacter, Completer en Comfortabeler moet worden. We willen dat aanvullen met Gezellig en Aantrekkelijk. Winkels concentreren en ook wonen in het centrum stimuleren. Leegstand moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

We gaan verder inzetten op een bruisend centrum in plaats van mee te buigen met de krimp. Activiteiten en evenementen worden gestimuleerd. Venray kan zo een regionaal aantrekkelijk en levendig centrum voor de hele regio worden.

We willen in dat proces marktontwikkeling leidend laten zijn. De rol van de gemeente zien wij vooral als faciliterend en stimulerend maar niet actief sturend. Concreet:

 • Niet te veel regels, snel schakelen bij kansen (vergunningen etc.), flexibel omgaan met de bestemming van vrijkomende winkelpanden, ruimte bieden aan de ontwikkeling van horeca-pleinen en ruimte bieden voor wonen in het centrumgebied,
 • Zorgdragen voor een hoge kwaliteit van de openbare ruimte
 • Het (brom)fietsverkeer in en door het centrum goed regelen én handhaven.
 • Winkels en Terrasjes open = fietsers lopen. Dit kan bv door de doorgangen over de terrasjes op de markt en Henseniusplein tijdens openingstijden af te zetten met mobiele voorzieningen. De horeca kan dat dan zelf regelen.
 • Meer mogelijkheden voor grotere terrassen op de pleinen, met afstemming op andere pleinactiviteiten, zoals de markt.

De gemeente heeft een uitgestrekt en veelzijdig buitengebied. De agrarische sector in het algemeen en de intensieve veehouderij in het bijzonder staat, als gevolg van de maatschappelijk druk, aan de vooravond van grote veranderingen. Gezien het economisch belang van de sector voor onze gemeente en het belang van een aantrekkelijk buitengebied voor onze burgers, willen wij deze ontwikkeling in goede banen leiden.

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu.

Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven we ze de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.

Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang.

Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast. Dit geldt ook voor andere sectoren, zoals seizoenstoerisme en de maakindustrie.

We willen verder een verstandig en pragmatisch beleid voor het buitengebied: Het tegengaan van ontwikkelingen of zelfs saneringsbeleid in gebieden met hoge natuurlandschappelijke waarde en juist meer ontwikkelruimte voor bedrijven in omgevingen waar dit de inwoners in de woonkernen niet of nauwelijks raakt. Dat biedt ruimte voor ondernemers om te innoveren en zich te ontwikkelen én er blijft ruimte voor natuur en recreatie.

Met de bovenstaande uitgangspunten als randvoorwaarde hanteren we de volgende doelstellingen:

 • Om de vitaliteit van het buitengebied te behouden of zelfs te vergroten willen wij dat vrijkomende agrarische bebouwing zo snel mogelijk hergebruikt wordt of een nieuwe functie krijgt. Zo stimuleren we de economische bedrijvigheid en voorkomen verpaupering en ongewenst gebruik. Als dat niet mogelijk is moet daarom zo snel mogelijk worden gesloopt.
 • Vrijkomende agrarische bedrijfswoningen moeten geen “sta in de weg” worden voor andere agrarische bedrijven, deze woningen moeten vanaf nu de status plattelandswoning krijgen. Woonbehoeftes in het buitengebied moeten bijdragen aan het versterken van de vitaliteit van het buitengebied.
 • Vrijgekomen landschap ontsierende agrarische bedrijfsbebouwing moet worden gesaneerd om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te vergroten.
 • Illegale bewoning aanpakken en handhaven.
 • Verder pleiten wij voor een beleid om bedrijven in de intensieve veehouderij op grotere afstand van de kernen te krijgen zodat ze geen belemmering vormen voor meer woningbouw. We sturen op vermindering van de milieubelasting door innovatie, niet op vermindering van het aantal dieren.

Besturen

Onze gemeente verdient een goed bestuur. Een goed bestuur is veelzijdig: Een daadkrachtig bestuur is effectief en pakt de regie. Een eerlijk bestuur zorgt dat het beleid en de procedures open en eerlijk zijn voor iedereen. Een verantwoordelijk bestuur zorgt voor een begrijpbare en sluitende boekhouding. Transparant bestuur zorgt voor concrete en heldere plannen. De inwoners worden van tevoren geïnformeerd en er zijn volop mogelijkheid voor de inwoners om mee te doen. Een verstandig bestuur erkent en benoemt gevaren, problemen en dilemma’s en handelt daarnaar. Een integer bestuur biedt vertrouwen. Een dienstbaar bestuur is toegankelijk.

De gemeente is er VOOR de inwoners en bedrijven. De focus moet daarom liggen op het helpen van burgers en bedrijven en niet op interne procedures.
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar, bereikbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over voor de inwoners. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. We vinden het ook belangrijk om oog te hebben voor inwoners die nog een achterstand in de digitalisering hebben, zoals ouderen.

De inwoners in onze gemeente zijn van nature erg betrokken, nemen hun verantwoordelijkheid en zijn bereid om samen te werken. We willen hier volop de ruimte voor blijven bieden. Dit vraagt om een andere manier van denken door de gemeente: niet meer eerst zelf een plan bedenken en burgers daaraan mee laten doen (burgerparticipatie), maar juist de initiatieven van onderaf laten groeien en waar nodig als overheid aan meedoen (overheidsparticipatie). Daarmee zijn we een voorstander van het “Right to Challenge” waarbij burgers met burgerinitiatieven de gemeente uitdagen. De gemeente krijgt dan meer de rol van facilitator.
In veel dorpen en wijken blijkt het moeilijk om dorps-/wijkraden bezet te krijgen, maar wanneer er actuele thema’s zijn blijken burgers zich wel te verenigen rondom dat thema. Daarom willen we ook dit soort burgerorganisaties faciliteren.
We willen onze inwoners tenslotte ook meer betrekken bij de eigen plannen en besluitvorming die de gemeente heeft. Afhankelijk van de impact die een mogelijk plan of besluit heeft, zullen we de burgerparticipatie opschalen zodat er een gelijkwaardigere rol ontstaat.

 • De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.
 • We verwachten dat de website werkt, dat er opgenomen wordt wanneer je belt en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
 • Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de (digitale) privacy van inwoners borgt.
 • We willen een opschoning van gemeentelijke regels om overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels te schrappen.
 • We laten de inwoners meedenken over welke onderwerpen voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van belang zijn en schrappen daarmee overbodige regels.
 • We willen initiatieven van inwoners en ondernemers actief stimuleren.
 • De gemeente helpt bewoners met een probleem of initiatief en zorgt dat de initiatiefnemer bij de juiste afdeling terecht komt. Voorkomen moet worden dat de inwoner steeds naar een ander loket wordt doorverwezen. Bij complexe zaken wordt daarom een accountmanager aangewezen die het overall traject helpt opvolgen.

We willen de ambtelijke organisatie meer in dienst stellen van burgers en bedrijven.  Een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek (bij inwoners en bedrijven van de gemeente) kan helpen om de focus beter gericht te houden op de behoeftes van de inwoners. We willen hiervoor heldere doelen en KPI’s voor iedereen binnen het gemeentelijke apparaat afspreken. De behaalde resultaten worden geëvalueerd en besproken met de gemeenteraad.

Consultants moeten door de gemeente alleen ingeschakeld worden voor inhoudelijke expertise, niet om processen te begeleiden of om lastige te besluiten te rechtvaardigen: de gemeente moet de noodzakelijke projectmanagement skills zelf in huis hebben en de moed hebben om lastige besluiten zelf te nemen.

Het huishoudboekje van onze gemeente moet transparanter. De begroting moet inzichtelijker worden zodat iedere burger (en niet alleen financieel deskundigen) kan zien waar het geld vandaan komt c.q. naartoe gaat en hoe we presteren.

We willen voldoende professionele ondersteuning voor alle raadsleden, gevraagd en ongevraagd. Het kan niet zo zijn dat de grote financiële beslissingen alleen in de achterkamertjes worden genomen. Een verantwoordelijk college moet dat niet eens willen.

Wij staan voor een sluitende begroting en een zorgvuldig gebruik van de financiële reserves. Zowel voor grote als kleine uitgaven. Je kan geld maar 1 keer uitgeven.

We zijn daarbij voor zo laag mogelijke belastingen, heffingen en tarieven voor inwoners en bedrijven. Maximaal kostendekkend voor heffingen en tarieven en deze kosten moeten we uiteraard zo laag en efficiënt mogelijk houden. Belastingheffingen zoals de afvalstoffenheffing mogen niet als oneerlijk verdienmodel gebruikt worden. De OZB stijgt wat ons betreft de komende vier jaar niet verder. De afgelopen jaren is dit al te veel gebeurd ten koste van veel bedrijven en inwoners (zoals ouderen) die hun inkomsten (zoals pensioenen) niet mee zagen stijgen. Venray zou een maximale belasting verhogingsnorm moeten hanteren, gelijk aan het prijsindexcijfer gezinsconsumptie.

Je kunt gemeentelijke grond maar één keer verkopen. Het verkopen van gemeentelijke gronden om vervolgens structurele uitgaven mee te bekostigen moet daarom stoppen. Bij grond- en maatschappelijk onroerendgoedtransacties moet het doel en de achtergrond te allen tijde helder zijn.

We vinden het ook verstandig om maximaal gebruik maken van regionale en landelijke fondsen en subsidies. De achterliggende gedachte blijft: “Geen subsidie voor tekortkomende prestaties, maar niet schromen om gebruik te maken van bestaande regelingen.”

Binnen het sociaal domein worden momenteel structureel meer uitgaven gedaan dan begroot. Daardoor worden de financiële lasten doorgeschoven naar toekomstige generaties én hebben andere sectoren, zoals veiligheid, natuur, cultuur en onderwijs hieronder te lijden.

We vinden daarom dat de overgehevelde rijkstaken binnen de daarvoor verstrekte budgetten moeten blijven, zonder daarbij de rechthebbenden op ondersteuning tekort te doen. Vanwege de krappe middelen die gemeenten daar momenteel via het Rijk voor beschikbaar gesteld hebben betekent dit dat we deze middelen zuinig en zinnig moeten inzetten.

Na het klimaatverdrag van Parijs (2015) en het Nederlandse klimaatakkoord (2019) zijn nu de provincies, de waterschappen én de gemeenten aan zet om komende jaren ieder hun deel van de afspraken te realiseren. Wij zien dat dat in onze gemeente (evenals in veel andere gemeenten overigens) moeizaam gaat. De bedoelingen zijn goed, maar zodra de realisatie (te) dicht bij komt deinzen we terug. Dit herkennen we als het “not in my backyard” (NIMBY) – effect. Wat nu?

We staan voor een betrouwbare overheid die haar afspraken nakomt. Wij moeten daarom ook ons aandeel leveren in de energie transitie. Dat betekent dat de gemeente Venray ook de samenwerking moet zoeken met naburige gemeenten of provincies voor het vinden van locaties voor zonneparken en windmolens.

Voor ons is duidelijk dat we niet op één paard moeten wedden maar dat we willen gaan voor een gezonde mix:

 • Zonnepanelen op beschikbare daken
 • Zonneparken op grond met dubbel ruimtegebruik (bijvoorbeeld in combinatie met grond voor “vrije uitloop kippen”)
 • Zonnepanelen op nieuwbouw stimuleren en op nieuwe bedrijfspanden verplichten
 • Het goede voorbeeld geven door alle gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien en andere, besparende en duurzame maatregelen te treffen
 • Met Wonen Limburg afspraken maken over de verduurzaming van het woningbestand
 • Biomassa niet als vorm van duurzame energieopwekking erkennen
 • Kernenergie toevoegen als onderdeel van de energietransitie
 • Innovatieve energiebronnen blijven verkennen als onderdeel van de energietransitie (groene waterstof, thorium ed.)
 • Participeren in gemeente-overstijgende trajecten zoals Energielandgoed Wellsmeer.

Het laatste punt is een voorbeeld van kansen pakken en meters maken. In Energielandgoed Wellsmeer is ruimte en draagvlak worden participanten gezocht. Dat biedt meer kansen dan hier op de laatste vierkante meter een paar windmolens te proppen, waarmee we dan ook ineens vol zouden staan.

We willen faciliteiten voor elektrisch opladen in alle wijken/ woonkernen. Ook in de Centrum Parkeergarage (Gouden Leeuw). Deze laadpalen worden ook voorzien van reguliere stopcontacten voor mensen die hun fiets etc. willen opladen.