fbpx

Terugblik kadernota

Vorige week was de bespreking van de kadernota. Het klinkt wellicht saai, maar dat was het niet. Tijdens deze bespreking geven alle partijen hun visie (algemene beschouwingen) op de kaders zoals die er zijn. Er wordt vaak terug- en vooruitgeblikt. Deze vergadering is ook bedoeld om als politieke partij je punten in te brengen, daar waar je de kadernota graag aangepast of aangevuld zou willen zien (door middel van moties en amendementen).

Vanuit VVD Venray waren wij op een aantal punten niet tevreden over de kadernota zoals die er lag. Daarom hebben wij een aantal moties en amendementen ingediend en gesteund.

Het eerste amendement dat we hebben ingediend ging over het bosareaal. Het bedrag dat hiervoor in de kadernota stond vertegenwoordigde 0,17% procent uitbreiding van ons bosareaal. Wij vonden het bedrag dat hiervoor gereserveerd was te weinig. We hebben een amendement ingediend met het doel dit bedrag te verhogen (x3). Zeker omdat er een bossenstrategie ligt die 10% groei als ambitie heeft. Ons raadslid Laura Borst heeft dit punt ingebracht en na een stevig debat heeft, met uitzondering van CDA en Samenwerking Venray, de gemeenteraad dit amendement gesteund. Onze wethouder Daan Janssen gaf ook aan dit amendement te omarmen.

Ons tweede amendement ging over het percentage van de verhoging van de OZB. Ons inziens kan dit percentage naar beneden naar 2,3%, gezien de positieve resultaten jaren op rij. Helaas kregen we hiervoor geen steun en werd dit amendement verworpen.

Ons derde amendement had betrekking op het Transformatiebudget, een budget waarmee de gemeente op een snelle wijze gelden kan inzetten voor ‘transformatie’ op allerlei thema’s. Wij zijn hier kritisch op omdat er geen concreet plan of specifiek thema onder ligt. Het is eigenlijk vrij besteedbaar geld, zonder dat raadsleden vooraf een kader kunnen stellen waarop we ook kunnen controleren. Ons raadslid Lowieke Kateman legde dit haarfijn uit. Ons amendement hebben we tot nader order ingetrokken. Onze wethouder heeft toegezegd na de zomervakantie nog met aanvullingen te komen voor wat betreft dit budget. Richting het vaststellen van de begroting gaan we dit nauwlettend volgen.

De vierde was de motie Schoon door de poort. Vorig jaar hebben wij tijdens de behandeling van een plan voor de Hei moeten concluderen dat het Schoon door de Poort beleid evaluatie behoeft. Vandaar deze motie. Schoon door de Poort liep tot 2023 en er wordt momenteel nog door vrijwilligers gewerkt aan plannen. De uitgangspunten zijn echter mogelijk achterhaald, o.a. door de gestegen bouwkosten en de nieuwe technische mogelijkheden. Vanuit VVD Venray vinden wij het belangrijk dat er duidelijkheid komt, juist ook voor de dorpen waar nu aan plannen gewerkt wordt. Leefbaarheid is belangrijk voor iedere kern, voor ieder kerkdorp, maar niet tegen elke prijs.

De vijfde was een motie Right to Challenge, oftewel het uitdaagrecht, een punt uit ons verkiezingsprogramma. Deze hebben we tezamen met andere partijen ingediend. Inwoners in onze gemeente zijn van nature erg betrokken, nemen hun verantwoordelijkheid en zijn bereid om samen te werken. We willen hier volop de ruimte voor blijven bieden. Het uitdaagrecht maakt dit mogelijk.

Het vraagt om een andere manier van denken door de gemeente: niet meer eerst zelf een plan bedenken en burgers daaraan mee laten doen (burgerparticipatie), maar juist de initiatieven van onderaf laten groeien en waar nodig als overheid aan meedoen (overheidsparticipatie). Deze motie is nagenoeg unaniem aangenomen.

Tot zover.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email