Raadsvergadering 21-2-2017

Een lange raadsvergadering beloofde het op papier niet te worden, maar toch debatteerde de raad afgelopen dinsdag enkele uren over belangrijke onderwerpen. Na een lang traject aangaande het Kunstencentrum Jeruzalem, lijkt het einde van deze papieren tijger dan toch in zicht. De VVD wil vooruit kijken en fractievoorzitter Ingeborg de Barbanson sprak haar waardering uit voor het enthousiasme waarmee Cultura Venray aan de slag is gegaan. Een tweede discussiepunt was de Intensieve Veehouderij. Een prachtig voorbeeld van het initiatiefrecht van de raad, die een werkgroep instelde om de toekomst van de intensieve veehouderij in beeld te brengen. Dat deed zij doorn gesprekken met alle betrokkenen. Onder leiding van John Niessen gaat de werkgroep verder met de uitvoering. Tijdens de raad wenste een aantal partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum middels een motie in te zetten op (nog) meer regels inzake duurzaamheid en dierenwelzijn. Voor de VVD was dat een brug te ver. Enerzijds omdat we overregulering willen voorkomen en anderzijds omdat we ons als raad moeten bezighouden waar we werkelijk over gaan, aldus raadslid Bram Dirkx. Waar we als raad de ruimte hebben om beleid zelf in te kleuren, moeten we dat doen, maar het welzijn van dieren is in alle gemeenten gelijk. Symboolregelgeving maakt dat niet anders.

De fractievoorzitters van VVD en Samenwerking Venray spraken hun steun uit aan de burgmeester, die zich geconfronteerd ziet met een aangifte omwille van zijn preventief handhavend optreden tijdens nieuwjaarsnacht. Voor de VVD staat veiligheid hoog op de agenda en waar nodig moet een burgemeester zijn handhavingsmechanisme inzetten om een kans op een toekomstige gebeurtenis te voorkomen. Besturen is geen exacte wetenschap en de VVD meent dat de burgemeester doornzijn handelen zijn bevoegdheden op een passende wijze heeft ingezet.

Zoals reeds eerder beschreven: veel agendapunten had deze vergadering niet. Althans op de C-agenda. De raad kent de zogenaamde C-agenda en D-agenda. De C-agenda bevat agendapunten die besproken worden in de raad. Vaak wordt er in dat stadium een definitief politiek oordeel geveld. De D-agenda bevat stukken die (veelal) in de raadscommissies zijn behandeld en niet nader besproken hoeven te worden, bijvoorbeeld omdat er genoeg standpunten zijn uitgewisseld. Deze agendapunten worden – eventueel onder vermelding van een stemverklaring – met een hamerslag afgedaan. Dat wil niet zeggen dat dergelijke onderwerpen minder belangrijk zijn. Het Reglement van Orde was zo’n D-voorstel. Namens diverse fracties werkten raadsleden, waaronder raadslid Bram Dirkx, aan ene nieuw Reglement van Orde. In zo’n Reglement staan de regels over de orde van de vergadering. In de gemeentewet staat welke politieke wapens je als raadslid hebt en in zo’n Reglement stel je in feite vast hoe je die wapens kunt en mag gebruiken. Onze oude Reglement van Orde vertoonde onduidelijkheden en onjuistheden, hetgeen de effectiviteit van de vergaderingen niet altijd ten goede kwam. Met het nieuwe Reglement hebben we als raad onze positie versterkt.

De werkgroep Reglement van Orde is een goed voorbeeld van het werk buiten de raad. Veel van dit soort technische werkgroepen geven invulling aan het raadswerk. De technische vragen worden gesteld in de commissie. De politieke vragen worden gesteld en oordelen worden geveld in de raad. Daarbuiten zijn wij als raadsleden, met zeer gewaardeerde steun van onze steunfractie, actief in de gemeente. Te denken valt aan fractievergaderingen, waar we als (steun)fractie de commissie- en raadsvergaderingen voorbereiden. Al onze leden zijn hier ook welkom bij! Daarnaast nemen we deel aan informatieavonden, waar we ala raad (technisch) worden over lopende of aanstaande onderwerpen. We spreken daarnaast met burgers, bedrijven en andere organisaties, om ons goed te laten informeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *