Beschouwingen begroting 2018

Beste burgers van Venray, geacht college en geachte collega raadsleden
Voor de laatste keer in deze samenstelling behandelen wij als Raad de begroting.

Wat we nu met elkaar afspreken, dragen we over aan onze volgende gemeenteraad. En dat is precies wat het lastig maakt. Bij de voorjaarsnota schreef de VVD in haar beschouwingen al dat er weinig tot geen visie te zien was, geen dromen, geen ideeën. Die nota had juist een visiedocument moeten zijn waarin duidelijk wordt waar Venray heen wil. Dan had je daarna ook een goed onderbouwde begroting kunnen maken. Maar het was niet meer dan een document waarin werd uitgewerkt hoe het collegeprogramma nog voor de verkiezingen van 2018 er doorheen moet worden gejaagd. Uw argument hierbij was dat door onderbezetting alleen de speerpunten uitgewerkt konden worden en er geen ruimte was voor andere zaken.
En dat gevoel van gebrek aan visie, en ad hoc beslissingen wordt bevestigd met deze begroting.

Uiteraard moet er een begroting worden opgesteld, maar we hadden gehoopt op enige terughoudendheid, een stukje vrije beleidsruimte en vooral inzicht in de aankomende veranderingen.
Niet alleen zit er een nieuwe raad en wellicht ook een nieuwe coalitie met andere ambities in maart 2018, maar er is ook een nieuwe regering. Dit zal waarschijnlijk ook leiden tot een extra circulaire rond januari, buiten de standaard mei- en septembercirculaires.

Wel zien we nieuwe uitvoeringsplannen of oplossingen voor problemen, maar helaas geen onderliggend beleid. Daarbij moeten een aantal beleidsterreinen binnen niet al te lange termijnen herzien of vernieuwd worden, wat natuurlijk consequenties zou kunnen hebben. Op ad hoc basis wordt hier en daar ook over het graf geregeerd.
Ook zien we dat van een behoorlijk aantal speerpunten de realisatie niet wordt gehaald, dus de termijnen in de begroting daar maar op zijn aangepast. Ook zijn daarbij behoorlijk wat uitgaven doorgeschoven naar de komende jaren. Dus grosso-modo een aantal doelstellingen zijn gewoon niet gehaald , het begrote geld is deels uitgeven aan niet begrote zaken en voor de uitstaande speerpunten moet deels opnieuw geld worden vrijgemaakt. Waardoor er voor komend jaar weer meer geld nodig is en er geen vrije beleidsruimte meer is,
Al met al ligt er een begroting die lijkt alsof we gewoon doorgaan met dezelfde raad, coalitie en college.
Besturen is niet alleen een kwestie van reageren maar vooral van anticiperen.

Naast een aantal taken die nu eenmaal op het bordje van de gemeente liggen zijn een flink aantal zaken in deze begroting gewoon lopend en afgesproken En alhoewel het niet altijd de keuze van de VVD is, is het democratisch besloten en daar tornen wij niet aan.
Maar een aantal keuzes die nu worden gemaakt zijn zeker niet de keuzes van de VVD.

Zo zal het u niet verbazen dat elke verhoging van de OZB ons tegen de borst stuit. Wat de VVD betreft is de pandeigenaar nu jarenlang genoeg aan de beurt geweest om de begroting sluitend te maken; er zou geen verhoging meer plaats moeten vinden.
Al jaren pleiten wij voor een verlaging van de OZB, maar daarvoor bleek tot op heden niet genoeg politiek draagvlak. Elke verhoging met meer dan de inflatiecorrectie is voor de VVD onbespreekbaar!

En als we het dan hebben over het sluitend maken van de begroting dat hebben we dit lopende jaar; toch ook grotendeels te danken aan 10 miljoen onttrekking uit de reserves en de grote meevaller van de Buig herverdeling in het voorjaar, die vervolgens gebruikt zijn om te voorkomen dat de forse draaideurconstructie die we hier hanteren bij de post onvoorzien echt zou zijn vastgelopen..
De VVD zal hier tegen blijven ageren.
Wij blijven dit een zeer onduidelijke,niet transparante werkwijze vinden. Zowel voor de raadsleden die dit maar moeten zien te doorgronden, maar zeker ook voor de burgers van Venray! Het lijkt alsof we het keurig gedaan hebben met een post van ruim een ton, maar ondertussen is er ruim twee miljoen doorheen geschoven. Zaken die niet of verkeerd waren begroot of voor plannen die uit de lucht komen vallen.

De risicoparagraaf blijft voor de VVD onvoldoende. Wij blijven van mening dat risico’s beter ingeschat kunnen en moeten worden. Ook daar waar de hoogte van het risico niet duidelijk is op voorhand, moet je een inschatting kunnen maken en in ieder geval een reservering kunnen maken, zodat zodra de hoogte duidelijk is, er niet weer allerlei trucs uitgehaald moeten worden om de post onvoorzien maar weer te vullen uit de algemeen reserve of zoals u voorstelt ze voor een bedrag van ruim een miljoen af te dekken uit de exploitatie. En als dan ook nog de solvabiliteitsratio ver ondermaats is en er eigenlijk nauwelijks een structurele exploitatieruimte is.
Dan zijn wij van mening dat we er financieel helemaal niet zo goed voor staan; eigenlijk zelfs zorgwekkend. En we hopen dan maar dat de groeiende economie en de daaruit volgende groei van de rijksuitkering ons dan maar weer gaat helpen. .

Dit naast de constatering dat in deze begroting ook de schulden weer eens gaan oplopen. Ondanks aflossingen van ongeveer 5,8 miljoen, wordt er weer voor zo’n 8,7 miljoen bij geleend. Zo is het wel makkelijk scoren met een mooie sluitende begroting.
Daar waar de VVD al jaren aandacht vraagt voor het verlagen van de schuldpositie en de belofte van het college daarmee aan de slag te gaan, zien we het tegenovergestelde.
Waar de VVD ook moeite mee heeft is het oplopen van de formatie. In de begroting gaat deze van 6.6 naar 6,81 per 1000 inwoners, terwijl actueel de bezetting oploopt van 6,84 naar 7,02. Daarnaast loopt ook de externe inhuur weer op, met als gevolg dat de overheadkosten met bijna 7% toenemen. U verklaart dat de organisatie taakstelling is afgerond, terwijl niet alle doelen zijn bereikt en geeft vervolgens aan dat monitoring van de personele kosten en andere overheadkosten een aandachtspunt is. Maar wat gaat u eraan doen om dit weer in de hand te krijgen?

Voor de VVD zijn er nog een aantal andere aspecten in deze begroting waar wij aandacht aan willen besteden:

Voor de VVD is de scheiding van kerk en staat belangrijk. Om die reden heeft zij zich al meermaals verzet tegen de subsidiëring van geestelijke bedienaren. Zij blijft daarvan een tegenstander. Ook de verlichting van de Petrus Banden kerk was voor de VVD al een brug te ver, los van het feit dat we de monumentale waarde en de uitstraling van het gebouw voor Venray erkennen, maar het voorzien in de jaarlijkse energiekosten is toch vooral ook vreemd en onwenselijk te noemen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de kerk zelf.

Voor lokale heffingen streeft de gemeente Venray na om de gebruiker en/of vervuiler kostendekkend te laten betalen naar evenredigheid en met doorbelasting aan de gebruiker. Bij de afvalverwerking is dit zelfs vergaand verbijzonderd. Ook bij de rioolheffing worden er al verschillen gemaakt m.b.t. hemelwater, grondwater en afvalwater. Echter daarin wordt niet verder gegaan dan drie groepen: eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens en bedrijven. Dus een gezin met een aantal kinderen betaalt net zoveel als een tweepersoonshuishouden. Met de huidige stand van zaken als het gaat om geautomatiseerde bestanden, zou het mogelijk moeten zijn om het afvoerrecht van het afvalwater eerlijker te berekenen door te relateren aan het aantal bewoners van een pand of bijvoorbeeld van het waterverbruik.

• De Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds de grondwetsherziening van 1848. Na de decentralisatie van het sociaal domein is nu de decentralisatie van het fysiek domein aan de beurt. Ook Venray krijgt veel vrijheid, maar daarbij veel verantwoordelijkheid. Een intensieve samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie is van belang. De VVD is content met het feit dat ten aanzien van de Omgevingswet goede stappen zijn gezet.

• Venray is een bijengemeente en moet dat vooral ook blijven. Dat vraagt om inspanning. Het is goed om te zien dat er stappen worden gezet en de VVD-fractie kijkt met belangstelling uit naar het plan dat wordt gepresenteerd. Wel hechten wij er waarde aan dat het plan van aanpak nog voor de gemeenteraadsverkiezingen geïmplementeerd wordt.

• Burgers moeten zich veilig weten in onze gemeente. Veiligheid is niet alleen zware criminaliteit. Burgers ervaren ook andere vormen van overlast. In een sociaal betrokken gemeente als Venray geven burgers in wijken en dorpen zelf ook uiting aan de verbetering van de sociale veiligheid. Door lokale betrokkenheid en moderne vormen van veiligheidspreventie. Voor de gemeentelijke overheid bestaat een belangrijke rol om invulling te geven aan de ruimte die bestaat tussen de politiediensten en de burgerlijke veiligheidspreventie, in de vorm van controle en handhaving. De VVD blijft voorstander van een vergroting van de handhavingscapaciteit, teneinde overtredingen en andere vormen van overlast op een snelle en adequate manier af te doen.

• In de begroting wordt een ferme financiële impuls voor ‘The B’ opgenomen, terwijl de raad eerder niet instemde met dergelijke moties waarin om meer geld voor ‘The B’ werd gevraagd. Op een dergelijke manier wordt de raad niet serieus genomen, omdat voorstellen die het niet hebben gehaald via de achterdeur toch weer hun intrede maken.

• In de gemeente Venray staan meer dan 100 leerplichtigen kinderen tussen de 5 en 18 jaar niet ingeschreven op een school. Dit absoluut verzuim is aanmerkelijk hoger dan het landelijk percentage.
Ook het relatief verzuim is in Venray hoger dan landelijk, waarbij wij ons afvragen of dat wel volledig in beeld is gebracht. Dit is zorgwekkend en hoewel het een thema is van de Lokale Educatieve Agenda, geeft u in de begroting de indruk dat u er niet echt aan tornt met de uitspraak “te verwachten dat dit ook voor de komende jaren zo blijft”.
De VVD vindt dat u dit probleem adequaat dient aan te pakken, dat u goed in beeld moet brengen welke kinderen het betreft en daar vervolgens in samenwerking met de onderwijspartners voortvarend mee aan de slag moet gaan.
Elk kind verdient de kans op goed onderwijs en achterover leunen op dit dossier helpt daar niet bij.

Ten slotte:
Alle partijen streven, vanuit hun eigen ideologische invalshoeken, naar het beste voor Venray. In onze oppositierol zijn we de afgelopen jaren kritisch geweest waar dat nodig was, maar de VVD heeft zich de afgelopen jaren ook als een constructieve partij getoond en zal zij de plannen van het college constructief blijven beoordelen.
Wij wensen het college veel succes bij de de afronding van hun werkzaamheden.
Fractie VVD Venray

Ingeborg de Barbanson
Bram Dirkx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *